Huishoudelijk reglement

Versie: 15 februari 2019

Art. 1: Deze huishoudelijke reglementen zijn opgesteld voor de goede gang van zaken van de vereniging. Ze zijn bedoeld voor alle leden. Ze worden bekrachtigd door de raad van bestuur van de "Hondenclub St. Bavo VZW" op hun maandelijkse bestuursvergaderingen. Ze worden van kracht van zodra ze zijn aangenomen en ondertekend door een gewone meerderheid van de bestuursraad. Met leden worden alle toegetreden leden van de vereniging bedoeld. De ledenlijst waarvan hier sprake is niet dezelfde als de ledenlijst van de "Hondenclub St. Bavo VZW" zoals die is neergelds bij de rechtbank van koophandel van het gerechtelijke arrondissement Turnhout maar de reglementen zijn hier voor ook van toepassing.

Betreffende de toetredingsvoorwaarden

Art. 2: Wie als lid wil toetreden, dient zich akkoord te verklaren met deze huishoudelijke reglementen. Dit reglement is ook beschikbaar op de website: www.bavootje.be. De leden verklaren zich akkoord met deze reglementen door het aanvaarden van hun lidmaatschap.

Art. 3: De ledenlijst wordt opgemaakt, aangepast en officieel gemaakt op de maandelijkse vergaderingen van de bestuursraad.

Art. 4: Alle leden worden vanaf hun aansluiting tot de vervaldatum van hun lidkaart verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en voor persoonlijke ongevallen via de sportfederatie bij "Arena".

Art. 5: Het eerste lid van een gezin dat aansluit wordt verondersteld de lessen te volgen en moet de minimum leeftijd van 12 jaar bereikt hebben. Al de andere gezinsleden kunnen aansluiten onder voordelige voorwaarden en hebben de keuze om al dan niet de lessen te volgen.

Art. 6: Kinderen onder de 12 jaar, al dan niet aangesloten, dienen op de terreinen en in de lokalen steeds vergezeld te zijn en onder de hoede te staan van een volwassen lid.

Art. 7: Alle leden die in orde zijn met hun lidgeld om de lessen te volgen en handelen naar deze huishoudelijke reglementen mogen gratis meedoen aan de lessen "Gehoorzaamheid" en of "Flyball".

Art. 8: Alle leden en familieleden van een lid die met dat lid samenwonen onder hetzelfde dak en niet aangesloten zijn mogen deelnemen aan alle activiteiten, uitgezonderd de lessen, aan dezelfde voorwaarden als het lid maar zij zijn hiervoor niet verzekerd zoals in art. 4 vermeld.

Art. 9: In de hondenschool kan er hondeneten aangekocht worden aan voordelige tarieven. Dit is enkel mogelijk voor leden.

Art. 10: Voor leden die langere tijd niet meer zijn komen trainen en terug willen komen moeten er bepaalde zaken in acht genomen worden:

Betreffende uittreding en uitsluiting

Art. 11: Een lid dat zijn lidgeld niet meer betaald wordt geacht ontslag te nemen. Het kan terug toetreden aan de voorwaarden zoals hierboven vermeld.

Art. 12: Een lid dat wegens wangedrag, door woorden of daden, nadeel berokkent of wil berokkenen aan de hondenclub krijgt naargelang de ernst van de feiten een verwittiging of uitsluiting zonder teruggave van al betaald lidgeld.

Art. 13: Het opzettelijk niet naleven van de huishoudelijke reglementen of het niet respecteren van de beslissingen van de bestuursraad betekend schrapping van de ledenlijst zonder teruggave van al betaald lidgeld.

Betreffende organisatie van en deelname aan de lessen

Art. 14: De uurrooster van de lessen wordt bepaald door de bestuursraad in overleg met de lesgevers. Bij onmogelijkheid van overeenkomst beslist de bestuursraad.

Art. 15: Het lesprogramma en de overgangsvoorwaarden worden bepaald door de bestuursraad in overleg met de lesgevers. Bij onmogelijk van overeenkomst beslist de bestuursraad. Het lesprogramma maakt deel uit van deze huishoudelijke reglementen.

Art. 16: Nieuwe kandidaat lesgevers kunnen worden voorgedragen door een lesgever of bestuurder. De bestuursraad beslist in overleg met de lesgevers over het al dan niet aanvaarden van de kandidaat. Bij onmogelijkheid van overeenkomst beslist de bestuursraad. Aangenomen kandidaat lesgevers ontvangen het officiële lesprogramma waaraan ze zich ook moeten aan houden. Ze zullen in alle reeksen een praktische stage afwerken onder toezicht van een lesgever. Na afloop van deze stage beslist de bestuursraad op advies van de hoofdlesgever over het al of niet benoemen van de kandidaat tot lesgever of hulplesgever.

Art. 17: Op het oefenterrein dient elke lesnemer zich te houden aan de richtlijnen van de lesgever of hulplesgever. Er mogen geen spelbrekers op het terrein, iedereen moet met volle aandacht kunnen werken met zijn hond. Op en naast het terrein worden geen discussies toegelaten. Na de les kan men zich wenden tot de hoofdlesgever of het bestuur.

Art. 18: Leden mogen met verschillende honden de lessen volgen voor zover ze eigenaar zijn van al deze honden en nadat ze hiervoor toestemming hebben gekregen op het secretariaat. Met eigenaar zijn van de honden worden al de honden bedoeld van het gezin van het lid. De honden moeten vast verblijven op het adres van het lid.

Art. 19: Indien verschillende personen van hetzelfde gezin de lessen volgen met dezelfde hond dienen zij allen lid te zijn van de hondenclub en bij hun aansluiting deze keuze te vermelden.

Art. 20: In onderstaande gevallen hoeft men geen lid te zijn om de lessen te volgen:

  1. Voor het volgen van de eerste gratis proefles;
  2. Voor promoties georganiseerd door de bestuursraad, zoals een "Gratis mini puppycursus" of "Opendeurdagen";
  3. Een lid mag om persoonlijke redenen mits toestemming zich maximaal 3 maal per jaar laten vervangen door een ander persoon in de categorie "Pups" of "A";
  4. Bij wedstrijdtrainingen die los staan van de gewone lessen en indien de begeleider ook de begeleider is op de wedstrijden waarvoor de training wordt ingericht.

Indien de vervangers uit punt C of D geen lid zijn, kunnen zij op het secretariaat hiervoor voordelig een verzekering afsluiten.

Art. 21: Elke hond met een minimum leeftijd van 3 maanden ongeacht het ras of herkomst wordt toegelaten tot de lessen.

Art. 22: De geleider die te laat komt, dient eerst de instructeur om toelating te vragen alvorens het terrein te betreden. Om de les voor het einde te verlaten is eveneens de toestemming van de lesgever nodig.

Art. 23: Roken, alcoholhoudende dranken, eten en telefoneren tijdens de les zijn verboden.

Art. 24: Leden die les volgen dienen op wedstrijden of soortelijke manifestaties waaraan zij deelnemen steeds de kleuren te verdedigen van de hondenclub St. Bavo.

Betreffende omgangsregels en het gebruik van lokalen en terreinen

Art. 25: Honden dienen altijd aan de leiband te worden gehouden, zowel in het clubhuis als op de terreinen. Enkel de instructeurs of bestuursleden kunnen hierop uitzonderingen toestaan, vb. tijdens de lessen.

Art. 26: De honden die zich goed kunnen gedragen zijn in het clubhuis toegelaten mits ze aan de leiband worden gehouden.

Art. 27: Er worden geen loopse teven op het terrein of in het clubhuis toegelaten.

Art. 28: Het is ten strengste verboden met zieke honden het terrein of het clubhuis te betreden.

Art. 29: Slaan en stampen naar de hond of de hond op een andere manier mishandelen is verboden. Bij de eerste overtreding krijgt met een verwittiging, de volgende maal wordt men uitgesloten.

Art. 30: Voor de les begint dienen alle honden uitgelaten te worden op de plasweide. Iedere begeleider dient de eventuele uitwerpselen van zijn hond van de terreinen , lokalen, uit de hokken en ook van de plasweide te verwijderen. Materiaal hiervoor is voorhanden.

Art. 31: Inenting tegen honden – en kattenziekte is verplicht. Ook kennelhoest is verplicht. Begeleiders dienen het Europees paspoort van hun hond te tonen op het secretariaat bij hun inschrijving en wanneer erom gevraagd wordt.

Art. 32: Prikbanden (ook omgekeerd), stroombanden of andere marteltuigen zijn verboden.

Art. 33: Als er meerdere incidenten gebeuren op het terrein met de hond zal de situatie besproken worden door de lesgevers. Daar zal bekeken worden wat er dient te gebeuren. (bv. dragen van een muilkorf, altijd vast trainen,...).

Art. 34: : Het betreden van de terreinen buiten de lesuren is geheel op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico.